petek, 30. marec 2012

Metapodatki


© HudsonHorizons
Izraz metapodatki je relativno mlad in je bil prvič uporabiljen šele okoli leta 1960, iz Velike Britanije se je hitro razširil po Severni Evropi, vendar je kmalu postal priljubljen po celem svetu in je prešel iz angleščine v večino jezikov. Sama pomenska vsebina, ki jo izraz prinaša, pa ni nova in jo poznamo že iz časov Aleksandrijske knjižnice in Kalimaha, ki je izoblikoval idejo o urejanju podatkov. Še danes je znan po katalogu Pinakes, v katerem je popisal pol milijona zvitkov in je prvi znan primer zbirke metapodatkov. Skozi zgodovino je katalogizacija prehajala skozi različna razvojna obdobja vse do današnjih računalniških katalogov in zbirk metapodatkov.

Metapodatek (redkeje srečamo tudi poizkus slovenjenja opodatek) je podatek, ki vsebuje informacije o nekem podatku, a ni del le-tega. Metapodatki so praviloma strukturirani in obsegajo podatke, ki se nanašajo na vsebino, strukturo, kvaliteto, lastništvo, distribucijo, tehnologijo, namen, uporabnost in druge elemente, ki opisujejo informacijski objekt (danes najpogosteje elektronski vir) in so pomembni za njegovo identifikacijo in uporabo. Definicija pojma ni enoznačna, kar na številnih področjih, ki imajo stik z metapodatki, privede do različnih dojemanj. Funkcija metapodatkov je bila zato definirana večkrat in na različne načine, eden zadnjih in dovolj jasnih pa je 'model petih točk' (Haynes, D: Metadata for information management and retrieval, 2004), ki opredeljuje njihovo vlogo in namen:
1. Opis vira – pomembno predvsem za institucije, ki morajo (p)opisati svoje informacijske vire.
2. Iskanje vira – pomembno na vseh področjih, najbolj pa na akademskem, ker omogoča dostopnost verodostojnih virov informacij.
3. Vzdrževanje in shranjevanje vira – pomembno za ohranjanje življenjskega cikla virov in njihovo posodabljanje ter ohranjanje za prihodnost.
4. Dokumentiranje lastništva in avtentičnosti vira – metapodatki omogočajo istovetenje vira in dodazovanje avtentičnosti ter lastništva.
5. Interoperabilnost – metapodatki omogočajo povezavo med različnimi knjižničnimi in drugimi informacijskimi sistemi.

Za Bibliotekarski terminološki slovar smo zbrali nekaj z metapodatki povezanih terminov in pripravili slovarske razlage:

metapodatki podatki, ki označujejo, opisujejo druge podatke, dokumente, npr. bibliografski opis, Dublin Core (ang. metadata)
administrativni metapodatki metapodatki, ki omogočajo upravljanje z viri, dokumenti, npr. podatki o načinu arhiviranja, dostopnosti; prim. opisni metapodatki, strukturni metapodatki (ang. administrative metadata)
opisni metapodatki metapodatki, ki omogočajo identifikacijo, iskanje in izbor vira, dokumenta ter njegovo povezovanje z drugimi viri, dokumenti; prim. bibliografski metapodatki, administrativni metapodatki, strukturni metapodatki (ang. descriptive metadata)
strukturni metapodatki metapodatki za opisovanje notranje strukture in organizacije vira, dokumenta, npr. o povezovanju številskih podatkov v datotekah, tabelah, in so namenjeni računalniškim obdelavam; prim. administrativni metapodatki, opisni metapodatki (ang. structural metadata)
tehnični metapodatki metapodatki za opisovanje tehničnih značilnosti, npr. nastanka in značilnosti datotek, uporabljene strojne in programske opreme, informacije o digitalizaciji in digitalnem zapisu (ang. technical metadata)
metapodatki za prezervacijo administrativni metapodatki za podporo upravljanju digitalne zbirke, npr. tehnične specifikacije arhiviranja, migracije; sin: metapodatki za ohranjanje (ang. preservation metadata)
metapodatki za ohranjanje administrativni metapodatki za podporo upravljanju digitalne zbirke, npr. tehnične specifikacije arhiviranja, migracije; sin: metapodatki za prezervacijo (ang. preservation metadata)
metapodatki za opredeljevanje pravic administrativni metapodatki za upravljanje pravnih vidikov v zvezi z virom, dokumentom, npr. avtorske pravice, licenciranje, pravica posojanja (ang. rights metadata)
digitalni metapodatki metapodatki, ki so zapisani in dostopni na elektronskem mediju (1) (ang. digital metadata)
bibliografski metapodatki opisni metapodatki, ki vsebujejo bibliografske podatke; prim. opisni metapodatki (ang. bibliographic metadata)

Korpus bibliotekarstva je v 234 slovenskih strokovnih bibliotekarskih besedilih evidentiral naslednje vrste metapodatkov:

          bibliografski metapodatki
          deskriptivni metapodatki
          formalni metapodatki
          izmenjevalni metapodatki
          statistični metapodatki
          strukturni metapodatki
          tehnični metapodatki
          upravljalski metapodatki

in besednih zvez s pridevnikom metapodatkovni:

          metapodatkovna informacija
          metapodatkovna izmenjava
          metapodatkovna obdelava
          metapodatkovna obdelava
          metapodatkovna shema
          metapodatkovna vsebinska shema
          metapodatkovni element
          metapodatkovni model
          metapodatkovni opis
          metapodatkovni register
          metapodatkovni sklop
          metapodatkovni standard
          metapodatkovni zapis

Veseli bomo vaših komentarjev, pripomb in predlogov k poimenovanjem in njihovim razlagam.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.