nedelja, 26. junij 2016

Bloger, blogar in blogerat


© Blogging Place

Ni dolgo tega, kar je dosegel polnoletnost izraz weblog (menda je bil prvič uporabljen decembra 1997), predhodnik današnje v vseh jezikih prisotne besede blog. Prvi poskusi slovenjenja so rodili poimenovanje spletni dnevnik, kar pa se je izkazalo kot neustrezno predvsem zaradi vse pogostejših blogov z novicami, mnenji ali krajšimi članki s tematiko, ki je lahko tudi strokovna ali znanstvena. Taki seveda bolj spominjajo na tradicionalne podlistke in kolumne ali časopisne članke (po bibliotekarskih kriterijih sodi blog med kontinuirane vire) kot pa dnevnik. Ustreznejšega izraza očitno nismo našli niti nismo skovali novega, zato se je tudi v slovenščini "prijela" beseda blog in iz nje tudi vrsta izpeljank, ki tvorijo celo družino. O tem sem pred leti že pisal v objavi Blog, spletnik, spletnikar in spletična?, nekaj podobnega pa je bilo tukaj objavljenega tudi že o terminologiji, povezani s tvitanjem (Tvitminologija in nato še Tvitam, tvitava, tvitamo…).

Takratni "stari " SSKJ besede blog še ne pozna, zato pa obravnava novi SSKJ2 pet z njim povezanih gesel:

blôg in blóg -a m spletno mesto, na katerem avtorji s pomočjo preprostega vmesnika objavljajo besedila, slike, posnetke, bralci pa imajo navadno možnost komentiranja, spletni dnevnik: objaviti na blogu / avtor, pisec bloga; pisanje bloga; vsebina bloga
blôganje in blóganje -a s glagolnik od blogati: ideja o knjigi se je porodila med bloganjem
blôgati -am in blógati -am nedov. pisati blog, spletni dnevnik: blogati je začel pred dobrim letom
blôger in blóger -ja m kdor piše blog: dobro obiskani spletni portal blogerjem utrjuje popularnost med bralci; slaven, znan bloger; zapisi blogerjev; novinar in bloger / politični bloger
blôgerka in blógerka -e ž ženska, ki piše blog: slavna, znana blogerka; strastna, talentirana blogerka; zapisi blogerke; novinarka in blogerka / dobro brana blogerka / modna blogerka ki piše blog o modi
Tudi besedilni korpus Gigafida jih je evidentiral v velikem številu (blog 20.366, bloger 2.435 in blogerka 457, blogar 278 in blogarka 11). Majhno negotovost v rabi lahko zasledimo pri variantnih oblikah bloger/blogar, saj se v govoru in v pisnih besedilih pojavljata obe obliki. Prav o tem so na vprašanje bralca pisali tudi v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (2013):
" . . . Beseda bloger je torej motivirana v angleščini in v slovenščino prevzeta le z najnujnejšimi podomačitvami v izgovoru, zapisu in pregibanju; beseda blogar pa je slovenska tvorjenka iz glagola blogati ali samostalnika blog. Sistemsko upravičena rešitev je torej blogar. V SNB so se za blogerja odločili na osnovi prevladujoče rabe."
"Načela aktualnega slovenskega pravopisa iz l. 2001 govorijo seveda v prid podomačenim oblikam. Ker pa je beseda bloger močno prevladujoča v rabi, tega ob odločanju ne smemo prezreti. Za enkrat bi bilo najbolj ustrezno dopustiti obe obliki. Predlagam, da se odločite v skladu s predstavljenimi utemeljitvami: če vam zveni beseda bloger angleško, potem uporabljajte blogar."
(dr. Marko Snoj in dr. Helena Dobrovoljc: Ali se pravilno piše "bloger" ali "blogar"?. )
Sam pogosteje uporabljam bloger, kaj pa vi?

Ocena starostne strukture blogerjev leta 2010
Inside blogger demographics: Data by gender, age, etc.
V teh dveh desetletjih se je bloganje močno razmahnilo in se v raznovrstnih oblikah in vsebinah razširilo med različnimi sloji uporabnikov spleta. Po nekaterih podatkih je njihovo število iz približno 30.000 leta 1998 naraslo na vsaj 3 milijone v začetku leta 2004. Mlajše, sprva za bloganje zelo navdušene generacije, so prevzele nove oblike družbenega mreženja (npr. Twitter, Instagram, Tumblr ipd.), se preselile tja in blogosfero zapustile. Od tod vse pogostejša trditev, da postaja bloganje domena srednje in starejše generacije.

Nekateri pregledi kažejo še mnogo bolj izrazit pomik starosti navzgor, vendar je treba biti pozoren in pri tem upoštevati vrste oz. področja blogov, ki jih analize obravnavajo (npr. strokovni, znanstveni in poslovni blogi, kjer je delež mlajših od 24 let razumljivo le nekaj odstotkov (npr. 2013 State of Wine Blogging Report, v ZDA leta2013). Nasprotno pa nekatere druge analize združujejo podatke o klasičnih blogih in mikroblogih kot so npr. Twitter,Tumblr, Facebook ipd. (Does Blogging Have Anything to Do With Age?) ter s tem seveda zajamejo mnogo večji delež mlajše populacije piscev in bralcev. Podatki vsekakor niso zanesljivi in jih je treba interpretirati v kontekstu in upoštevaje metodologijo zajemanja, za orientacijo pa kar dobro služijo.


Pisec bloga v (nekaterih) jezikih EU
© IATE
Strokovni in znanstveni blogi so bili od začetka deležni bolj skepse in kritik kot odobravanja, ker so pač del družbenega mreženja, ki je najprej sodilo izključno v domeno zabave (od tod tudi začetni poskusi slovenjenja social network kot družabno omrežje, nad katerim pa je kasneje prevladala oblika družbeno omrežje), kmalu pa se je izkazalo, da je lahko blog zelo koristno in učinkovito komunikacijsko orodje prav tako v stroki, znanosti in tudi v poslovnem svetu. Čeprav je število uporabnikov blogov glede na spletne razsežnosti relativno majhno (po nekaterih podatkih (2009) si je samo 17% internetnih uporabnikov vsaj enkrat ogledalo blog), lahko njihov vpliv preseže količino bralcev. Na znanstvene bloge, njihovo pomembnost in razširjenost je že pred časom opozarjal tudi naš kolega, starosta slovenskih blogeratov in tviteratov, prof. dr. Franc V. Nekrep (npr. Kaj je znanstveno bloganje? in Znanstveni blogi širijo krila), nekaj pogledov na znanstveno bloganje pa je npr. v objavah

V tej skupini blogov je seveda populacija piscev in tudi bralcev nekoliko starejša in bolj izkušena. Za pisca bloga se je že kmalu uveljavilo poimenovanje blogger v angleškem jeziku in bloger-ka ali blogar-ka pri nas. Izvirno ali podomačeno različico je sprejela večina jezikov. Kasneje se mu je pridružil še drug, "odličnejši" naziv, to je blogerat oz. pogosteje blogerati, kar pa ni samo množinska oblika, temveč tudi poimenovanje cele skupnost blogeratov. Podobno se je zgodilo tudi s tvitanjem, kjer poznamo poleg osnovnega poimenovanja tviteraš (tega ima že tudi SSKJ2) tudi termin tviterat(i), to pa so "elitni" pisci sporočil (tvitov), ki privabljajo veliko število bralcev, spremljevalcev.
Blogerat je torej pripadnik neformalne skupnosti, ki jo imenujemo blogerati in jo opredeljujejo kot inteligenco blogosfere, najvplivnejše in najprodornejše blogerje, ki pišejo kakovostne objave in imajo največ bralcev, največjo odmevnost in veliko število spletnih povezav. Termin ima lahko tudi ironičen ali celo sarkastičen prizvok spletne aristokracije v blogosferi.

Pa ženska oblika? Po zgledih literat-ka, demokrat-ka je blogeratka primerna oblika temina, daljši variantni obliki blogeratinja pa bi se zaradi dolžine in nerodnosti izraza raje izognil (čeprav npr. uporabljamo dvojnici aristokratka/aristokratinja).

V poplavi bolj ali manj (ne)popolnih seznamov besed in tudi že kar solidnih spletnih glosarjev s področja bloganja je mogoče najti marsikaj zanimivega in koristnega, predlagam brskanje po treh, iz prvega sem tudi črpal razlago za blogerate:

Kot marsikaj na spletu in družbenih omrežjih imajo tudi nekateri blogerski termini humorno ozadje, nekaj takih sem nabral za sladokusce:
Blargon - Blogging slang. What this glossary contains. (blog + jargon)
Blogerati - 1. The collective blogging intelligentsia, commonly understood as being the most influential
      and highly trafficked bloggers online by page rank and the effect of link traffic. 2. The most intellectually
      hefty subsection of this group.
Blogoholic - A blogger addicted to blogging, to such a large extent that it detracts from other areas of the
      blogger's life.
Blogorhhea - Excessive and overly verbose posting on a blog, often unedited in a stream of consciousness
      style. (blog + logorrhea)
Blogstipation - 1. The condition of being unable to thinking of anything post anything on a blog (blog +
      constipation) 2. The state of being unable to post to a blog because the hosting service is unavailable.
Linguablog - A blog that focuses on linguistics, translation, languages, or other language-related subjects.
      (V to skupino sodi blog Bibliotekarska terminologija)
Shocklog - A blog that intentionally provokes discussion by posting content aimed at shocking readers.
Splog - A blog composed of spam, or, more widely, any blog whose creator doesn't add any written value
      of his or her own. Synonyms include spam blog and blam, though the latter is used infrequently. (spam + blog)
Troll - A contributor to an online discussion whose purpose in posting is primarily is to generate intense
      debate, often with intentionally inflammatory rhetoric. Troll literally "troll," a form of fishing, for reaction
      from contributors to the forum with the intention of stimulating a flamewar.
Kdor želi še malo zabave, lahko najde nekaj slovenskega humorno obarvanega izrazja o tvitanju v teh zapisih:

© CoxAndForkum

četrtek, 16. junij 2016

Personalizacija in personaliziran – drugič

Promocija personalizirane bančne kartice. © Svet24.si
Pred kratkim sem pisal o personalizirani knjigi, to je tiskani in vse pogosteje že tudi elektronski knjigi, ki je (pre)oblikovana in izdelana po naročilu za določeno osebo in vsebuje tej osebi in njenim značilnostim prilagojeno besedilo, ilustracije ali slike, imena sorodnikov, prijateljev in hišnih ljubljenčkov v zgodbi ipd. Personalizirane knjige so na tržišču dostopne že nekaj desetletij in priljubljene predvsem kot darilo za otroke, res pa je, da ponujajo nekatere založbe že tudi personalizacijo knjig za odrasle. Ob tem nisem bil zadovoljen s poimenovanjem personalizirana knjiga, ki zagotovo ni lepo, res pa je, da česa lepšega in boljšega še nisem zasledil. Tako sestavljen termin srečamo tudi v nekaterih drugih jezikih, vendar večina med njimi uporablja samostalnik person* in iz tega izpeljan pridevnik, slovenščina pa le izjemoma oz. se redko zateka k tujki:
ang. personalized book
fra. livre personnalisé
nem. personalisiertes Buch
hrv. personalizirana knjiga
srb. personalizovana knjiga
ita. libro personalizzato
špa. libro personalizado
rus. персонализированная книга

V razpravi po Facebooku je Marko spomnil na reklamo za personalizirano kokakolo in postalo je jasno, da poznamo nekatere druge personalizirane izdelke bolje in že dalj časa kot personalizirano knjigo. Saj se najbrž spomnite na televiziji malo osladne reklame za personalizirano nutelo. Slovenska pošta ponuja izdelavo in prodajo personaliziranih poštnih znamk, ki jih čisto zares lahko nalimate na ovojnico, če seveda še veste, kaj je klasično pismo. Na slavnostnem kosilu lahko ponudite gostom ustekleničeno personalizirano vodo, banke pa že dolgo prepričujejo, da si naredite personalizirano bančno ali kreditno kartico. Tudi sam imam v kleti steklenico dvanajstletnega personaliziranega Jamesona, ki sem ga kupil po obredni degustaciji v irski destileriji, in personalizacija steklenice ni bila poceni…

Po spletu ponujajo še mnoga druga personalizirana darila, preveril pa sem tudi, kako je z rabo v različnih besedilih. V besedilnem korpusu Gigafida ni težko najti zanimivega in bogatega nabora besednih zvez s pridevnikom personaliziran. Mnoge med njimi prihajajo s področja spletnega oz. digitalnega marketinga.

Personalizirana steklenica z odlično vsebino.

personaliziran aparat
personaliziran dopis
personaliziran izdelek
personaliziran koledar
personaliziran koncept
personaliziran mobilnik
personaliziran nakup
personaliziran naslov
personaliziran pristop
personaliziran tisk
personaliziran učbenik
personalizirana storitev
personalizirana (poštna) znamka
personalizirana darila
personalizirana informacija
personalizirana kampanja
personalizirana kartica
      plačilna, bančna, kreditna, članska kartica
personalizirana kava
personalizirana kokakola, voda ipd.
personalizirana medicina
personalizirana nastavitev
personalizirana navigacija
personalizirana oblačila
personalizirana oblika
personalizirano obvestilo
personalizirano pismo
personalizirana ponudba
personalizirana prehrana
personalizirano sporočilo
personalizirana steklenica
personalizirana televizija
personalizirano trženje
personalizirano učenje
personalizirano usposabljanje
personalizirano vabilo
personalizirana vrečka
personalizirana vsebina
personalizirano zdravljenje
 

Za sicer že udomačene sposojenke (iz tujega jezika prevzete besede, ki jih (za razliko od tujk) popolnoma prilagodimo slovenskemu knjižnemu jeziku glede izgovorjave, pisave, pregibanja) personalizirati, personalizacija, personaliziran so sicer v rabi dokaj pogoste slovenske sopomenke poosebiti, poosebljenje, poosebitev, poosebljen, vendar praviloma v nekem drugem pomenu: pripisovati, človeške lastnosti, zmožnosti, značilnosti oz. predstaviti s človeško podobo (npr. denar je sveta vladar, v basnih nastopajo poosebljene živali ipd.). Množico takih primerov navaja tudi Gigafida. Ne morem pa seveda zamolčati, da najdemo med njimi tudi nekatere redke izjeme, ki opisujejo prilagoditev izdelka oz. storitve stranki, npr. poosebljeni RSS, poosebljeni panoji, poosebljeno sporočilo, poosebljena ponudba, poosebljena e-prodaja, poosebljena igrača, poosebljena (spletna) stran, poosebljena storitev, poosebljen seznam, poosebljen odnos, poosebljeno pismo, poosebljena vadba, poosebljeni predmeti in še kaj bi se našlo. Poosebljene knjige med njimi ni bilo, jo pa lahko dvakrat najdemo na spletnih straneh z Googlom. Pri nekaterih izrazih je kljub sobesedilu včasih težko ugotoviti, katerega od pomenov je imel pisec v mislih (npr.: "Poosebljena knjiga, ki skozi zgodbo nagovarja točno določenega otroka, ki bo prejel Škatlo presenečenja. Stranski junaki zgodbe so pripovedovalec, škratje Tim, Mila, Nanu in Don." (Škatla presenečenja); domnevam, da se v tej navedbi prepletata celo oba pomena: 1. knjiga je poosebljena, ker nagovarja, torej ima človeške lastnosti, 2. je tudi personalizirana, ker je prilagojena točno določenemu otroku).

Najverjetneje prav zato za prilagajanje izdelka ali storitve kupcu, stranki, naročniku v besedilih najpogosteje zasledimo katero od izposojenk (npr.: "Personalizacija sporočil je naslednja prednost spletnega novinarskega središča in pomeni možnost prilagajanja informacij posebnim potrebam novinarjev (npr. naročanje na mednarodne novice)". Vir: TERMIS: Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi na portalu Termania)

Glede na pisanost in bogato bero že sprejetih izrazov lahko pričakujemo, da se bo tudi personalizirana knjiga "prijela", kar pa čisto nič ne ovira, da se ne bi še naprej trudili najti zanjo kakšnega boljšega poimenovanja.


© Biznis&finansije
© Cekin.si
© Siol.net
© Timbre naissance

petek, 10. junij 2016

Bibliotekarska terminologija med 25 najboljšimi blogi

Top 25 Language Professional Blogs 2016       Top 100 Language Lovers 2016
Vse sorte presenečenj preži danes na nas vsak trenutek in na vsakem koraku, elektronska pošta je postala eden tistih generatorjev, ki nas nenehno zasipava s presenečenji obeh predznakov. Kje so že časi, ko smo se razveselili zastavice, ki je sporočala, da je (po dolgem času) spet novo sporočilo v e-nabiralniku! Razveselili kot takrat, ko je po prašni cesti od daleč prihlačal pismonoša s tintnim svinčnikom za ušesom, veliko usnjeno torbo čez ramo in malce pomečkanim pismom v roki, polepljenim s poštempljanimi znamkami in z naslovom, ki ga je s črno tinto skrbno napisala že tresoča roka stare mame. Danes je lahko že sama misel na poštni nabiralnik strašljiva, dan in noč se polni in polni, neskončno prijazni ljudje, predvsem mlade vdove iz Culukafrije, ga polnijo s ponudbami za milijon(e) dolarjev (Mr Ivan, you are a trustworthy person…), prodajalci, pravzaprav neskončni človekoljubi, natančno vedo, kaj mi v življenju manjka do ultimativnega zdravja in sreče, npr. kila milijon let stare himalajske soli po "special price for you my friend", ki pa ji naslednji mesec poteče rok trajanja (???) . . . blagodejno povečujoče masaže prsi, napovedovanja sanjske prihodnosti, zelenjavnih makaronov, pomirjujočih vložkov, počitnic na še nikoli slišanih otokih in tajkunskega kredita, ki se skoraj sam vrača, tu sploh ni treba omenjati. Saj se še spomnite, "Prišlo je pismo iz daljne dežele, iz daljne dežele, iz tujega kraja, iz tujega kraja, od zamorskega kralja, belo pismo, črn pečat." Pogosto v božjastni slovenščini, ki jo zagrešijo naši nestrpni in prepotentni trženjski povzpetniki, ali pa spusti prijazna zamorska kraljica besedilo skozi "gugltranslejt". Oboji tudi tako pokažejo, kako zelo cenijo mene in mojo materinščino. Pa moj geltošn (če ne razumete, vprašajte naše Štajerce!).

Pa seveda ni vedno tako dramatično, pošta je lahko še vedno prijazna, vznemirljiva in razveseljiva! Kot na primer včeraj, ko mi je med čakanjem na pico in ledeni čaj (ja, nič piva, sem zagrizen 0,0 šofer) v nabiralnik švistnilo in polepšalo dan spodaj kopirano sporočilo, čestitka organizatorjev spletnega tekmovanja blogerjev in tviteratov v blogosferi "ljubiteljev jezikov" (Language Lovers), kjer se blogi posvečajo vsemogočim vprašanjem najrazličnejših jezikov, od poučevanja in prevajanja do slovarjev in strokovne terminologije, jezikovnih značilnosti in posebnosti pa seveda tudi sodobnih tehnoloških rešitev na navedenih področjih. Slovenski blog Bibliotekarska terminologija je bil v pisanojezični mednarodni konkurenci med tisoč prijavljenimi (dve kategoriji blogov, eni za učenje jezikov in drugi o jezikih, kamor sodi tudi naš, objave na Facebooku, Twitterju in Youtubu) uvrščen na 47. mesto, med strokovnimi jezikovnimi blogi pa celo na 12. mesto. Zato ima pravico nositi oznako Top 25 Language Professional Blogs 2016. Prijeten občutek daje tako priznanje nepoznanih strokovnjakov iz daljne "neslovenske" tujine, da je lahko z nekaj truda in strokovnega dela tudi spletno pisanje v slovenščini zanimivo in v širšem krogu prepoznano. Del ocene ste poleg mnenja strokovne žirije prispevali tudi vi, drage bralke in bralci, ki ste za blog glasovali.

Vsem, ki ste za naš blog glasovali, se najlepše zahvaljujem! Hvala prav tako vsem, ki kdaj kaj tudi preberete ali ste celo redni obiskovalci, tudi takih vas ni malo, saj lahko le bralci blogu vdahnejo življenje in tako upravičijo njegovo koristnost in obstoj. Vabljeni seveda tudi h komentiranju, ne glede na to, ali se strinjate ali ne (v tem primeru je še bolj zanimivo!). Če pa se bo kdo opogumil in kaj več napisal, bomo z veseljem tudi objavili.

Top 100 Language Lovers 2016 Med tisoč prijavljenci v vseh petih kategorijah se je Bibliotekarska terminologija uvrstila na 47. mesto.

Top 25 Language Professionals Blogs 2016 V skupini strokovnih jezikovnih blogov se je Bibliotekarska terminologija najprej uspela prebiti med sto najboljših, to je nominirancev, nato pa z 12. mestom celo med 25 najboljših.


torek, 7. junij 2016

E-knjiga v jezikih EU

Ko sem se te dni potikal po mnogojezični prestolnici Evrope in v konferenčni dvorani opazoval mrke obraze (najbrž koncentracija) tolmačev v zasteklenih kabinah, ki so neutrudno "krmili" ducate slušalk v avditoriju s tolmačenjem poplave besed govorcev v različnih jezikih, sem pomislil na vso množico orodij in pomagal, ki jih pri svojem vsakodnevnem delu uporabljajo. V babilonski zmedi jezikov, ki jih govorimo v državah EU, od tega je sedaj že 24 jezikov uradnih, je zagotavljanje ustreznih prevodov delovnih in seveda tudi uradnih dokumentov izjemnega pomena. Zato so začele že pred desetletji nastajati posamezne specializirane terminološke zbirke, mnoge med njimi takrat še po "peš poti". Zaradi njihove obsežnosti, razdrobljenosti in pogosto tudi neusklajenosti so se leta 1999 institucije EU odločile, da oblikujejo popolnoma novo zbirko podatkov, v kateri bi združile vse svoje terminološke zbirke in tako okrepile medinstitucionalno sodelovanje, pri tem pa učinkovito izkoristile novo tehnologijo. Nastala je IATE - Interactive Terminology for Europe, obsežna večjezična terminološka zbirka EU. Leta 2004 so zbirko IATE začeli uporabljati v evropskih institucijah, leta 2007 je bila odprta tudi za javnost. Zbirka IATE obsega terminologijo, specifično za EU, njene institucije in številna področja njihovega delovanja, na primer iz prava, kmetijstva, informacijske tehnologije in številnih drugih. Na enem mestu so sedaj združeni vsi podatki, ki so bili prej shranjeni v posamičnih terminoloških zbirkah evropskih institucij, na primer EURODICAUTOM (Komisija), EUTERPE (Parlament), TIS (Svet) ipd. Nove izraze vnašajo v podatkovno zbirko terminologi in prevajalci EU na predlog prevajalcev, administratorjev, pravnikov, strokovnjakov z mnogih strokovnih področij in drugih zanesljivih ustnih in pisnih virov. IATE obsega okrog 8,4 milijona izrazov, vključno s približno 540.000 kraticami in 130.000 frazami, pokriva pa vseh 24 uradnih jezikov EU. Vsak dan se dodajajo novi izrazi, vsebina pa se redno posodablja. IATE ima pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti pisnega sporočanja v institucijah in organih EU. Ne nazadnje tudi zaradi evropskega birokratskega in tehnokratskega novoreka, ki marsikomu dela težave tudi v maternem jeziku. (Povzeto po slovenski zgibanki, ki jo lahko najdemo v mavrični paleti brošur o terminološki bazi IATE v vseh 24 uradnih jezikih EU).

Iskanje v zbirki je zelo enostavno, iz seznama je treba izbrati izhodiščni jezik in nato določiti še ciljni jezik ali več ciljnih jezikov. Rezultati bodo izpisani seveda samo tam, kjer je za izbrane ciljne jezike v bazi na razpolago ustrezen termin, zato se lahko zgodi, da bo za različne termine kljub enakim jezikovnim določilom za iskanje v zadetkih prisotno različno število jezikov. Za vse prikazane termine so v vseh jezikih na razpolago ključni podatki z oceno zanesljivosti predlaganega termina, virom (iz katerega dokumenta je bil termin prevzet), sobesedilom in kratko definicijo.

Za ilustrativen prikaz rezultatov v (skoraj) vseh 24 uradnih jezikih EU sem uporabil termin elektronska knjiga, ki je danes pogosto v uporabi in ga srečamo na vsakem koraku, ne nazadnje pa je bila elektronska knjiga tudi predmet obravnave in izreka Sodišča Evropske unije (EU court ruling on e-books opens VAT Pandora’s Box), zato je bilo pričakovati njeno navajanje v različnih (prevedenih) dokumentih. Ustreznico smo našli v dvajsetih jezikih, za štiri jezike, ki v bazi ustreznice niso evidentirali, sem poiskal izreze v drugih virih in jih uvrstil na konec tabele (označeno z zvezdico *).

angleško Ebook, ebook, e-book, digital book, electronic book
bolgarsko дигитална книга, електронна книга
češko e-kniha, digitální kniha, elektronická kniha
dansko e-bog
nemško E-Book, E-Buch, elektronisches Buch
grško ηλεκτρονικο βιβλιο
špansko libro electrónico
finsko e-kirja, sähkökirja, sähköinen kirja
francosko livre électronique, livre numérique
irsko ríomhleabhar
hrvaško e-knjiga, elektronička knjiga
madžarsko elektronikus könyv
italijansko libro elettronico
latvijsko e-grāmata, elektroniskā grāmata, digitālā grāmata
malteško ktieb diġitali, ktieb elettroniku
poljsko e-book, e-książka, książka elektroniczna
portugalsko livro digital, livro electrónico, e-livro, livro eletrónico
slovaško e-kniha, digitálna kniha, elektronická kniha
slovensko e-knjiga, digitalna knjiga, elektronska knjiga
švedsko e-bok, digital bok, elektronisk bok
*estonsko e-raamat
*litovsko skaitmeninė knyga
*nizozemsko e-boek
*romunsko carte electronică
Takšna pa je "terminološka kartica" za slovenski termin in njegove sopomenke z nekaterimi ključnimi podatki o oceni zanesljivosti predlaganega termina, z virom (iz katerega dokumenta je bil posamezni termin prevzet), sobesedilom in kratko definicijo. (O problemu (ne)sinonimije med terminoma elektronska knjiga in digitalna knjiga je na tem blogu pred petimi leti že tekla beseda - E-knjiga in/ali digitalna knjiga?).
Podoben zapis je na razpolago za vsako jezikovno varianto.

Komentar