nedelja, 26. junij 2016

Bloger, blogar in blogerat


© Blogging Place

Ni dolgo tega, kar je dosegel polnoletnost izraz weblog (menda je bil prvič uporabljen decembra 1997), predhodnik današnje v vseh jezikih prisotne besede blog. Prvi poskusi slovenjenja so rodili poimenovanje spletni dnevnik, kar pa se je izkazalo kot neustrezno predvsem zaradi vse pogostejših blogov z novicami, mnenji ali krajšimi članki s tematiko, ki je lahko tudi strokovna ali znanstvena. Taki seveda bolj spominjajo na tradicionalne podlistke in kolumne ali časopisne članke (po bibliotekarskih kriterijih sodi blog med kontinuirane vire) kot pa dnevnik. Ustreznejšega izraza očitno nismo našli niti nismo skovali novega, zato se je tudi v slovenščini "prijela" beseda blog in iz nje tudi vrsta izpeljank, ki tvorijo celo družino. O tem sem pred leti že pisal v objavi Blog, spletnik, spletnikar in spletična?, nekaj podobnega pa je bilo tukaj objavljenega tudi že o terminologiji, povezani s tvitanjem (Tvitminologija in nato še Tvitam, tvitava, tvitamo…).

Takratni "stari " SSKJ besede blog še ne pozna, zato pa obravnava novi SSKJ2 pet z njim povezanih gesel:

blôg in blóg -a m spletno mesto, na katerem avtorji s pomočjo preprostega vmesnika objavljajo besedila, slike, posnetke, bralci pa imajo navadno možnost komentiranja, spletni dnevnik: objaviti na blogu / avtor, pisec bloga; pisanje bloga; vsebina bloga
blôganje in blóganje -a s glagolnik od blogati: ideja o knjigi se je porodila med bloganjem
blôgati -am in blógati -am nedov. pisati blog, spletni dnevnik: blogati je začel pred dobrim letom
blôger in blóger -ja m kdor piše blog: dobro obiskani spletni portal blogerjem utrjuje popularnost med bralci; slaven, znan bloger; zapisi blogerjev; novinar in bloger / politični bloger
blôgerka in blógerka -e ž ženska, ki piše blog: slavna, znana blogerka; strastna, talentirana blogerka; zapisi blogerke; novinarka in blogerka / dobro brana blogerka / modna blogerka ki piše blog o modi
Tudi besedilni korpus Gigafida jih je evidentiral v velikem številu (blog 20.366, bloger 2.435 in blogerka 457, blogar 278 in blogarka 11). Majhno negotovost v rabi lahko zasledimo pri variantnih oblikah bloger/blogar, saj se v govoru in v pisnih besedilih pojavljata obe obliki. Prav o tem so na vprašanje bralca pisali tudi v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (2013):
" . . . Beseda bloger je torej motivirana v angleščini in v slovenščino prevzeta le z najnujnejšimi podomačitvami v izgovoru, zapisu in pregibanju; beseda blogar pa je slovenska tvorjenka iz glagola blogati ali samostalnika blog. Sistemsko upravičena rešitev je torej blogar. V SNB so se za blogerja odločili na osnovi prevladujoče rabe."
"Načela aktualnega slovenskega pravopisa iz l. 2001 govorijo seveda v prid podomačenim oblikam. Ker pa je beseda bloger močno prevladujoča v rabi, tega ob odločanju ne smemo prezreti. Za enkrat bi bilo najbolj ustrezno dopustiti obe obliki. Predlagam, da se odločite v skladu s predstavljenimi utemeljitvami: če vam zveni beseda bloger angleško, potem uporabljajte blogar."
(dr. Marko Snoj in dr. Helena Dobrovoljc: Ali se pravilno piše "bloger" ali "blogar"?. )
Sam pogosteje uporabljam bloger, kaj pa vi?

Ocena starostne strukture blogerjev leta 2010
Inside blogger demographics: Data by gender, age, etc.
V teh dveh desetletjih se je bloganje močno razmahnilo in se v raznovrstnih oblikah in vsebinah razširilo med različnimi sloji uporabnikov spleta. Po nekaterih podatkih je njihovo število iz približno 30.000 leta 1998 naraslo na vsaj 3 milijone v začetku leta 2004. Mlajše, sprva za bloganje zelo navdušene generacije, so prevzele nove oblike družbenega mreženja (npr. Twitter, Instagram, Tumblr ipd.), se preselile tja in blogosfero zapustile. Od tod vse pogostejša trditev, da postaja bloganje domena srednje in starejše generacije.

Nekateri pregledi kažejo še mnogo bolj izrazit pomik starosti navzgor, vendar je treba biti pozoren in pri tem upoštevati vrste oz. področja blogov, ki jih analize obravnavajo (npr. strokovni, znanstveni in poslovni blogi, kjer je delež mlajših od 24 let razumljivo le nekaj odstotkov (npr. 2013 State of Wine Blogging Report, v ZDA leta2013). Nasprotno pa nekatere druge analize združujejo podatke o klasičnih blogih in mikroblogih kot so npr. Twitter,Tumblr, Facebook ipd. (Does Blogging Have Anything to Do With Age?) ter s tem seveda zajamejo mnogo večji delež mlajše populacije piscev in bralcev. Podatki vsekakor niso zanesljivi in jih je treba interpretirati v kontekstu in upoštevaje metodologijo zajemanja, za orientacijo pa kar dobro služijo.


Pisec bloga v (nekaterih) jezikih EU
© IATE
Strokovni in znanstveni blogi so bili od začetka deležni bolj skepse in kritik kot odobravanja, ker so pač del družbenega mreženja, ki je najprej sodilo izključno v domeno zabave (od tod tudi začetni poskusi slovenjenja social network kot družabno omrežje, nad katerim pa je kasneje prevladala oblika družbeno omrežje), kmalu pa se je izkazalo, da je lahko blog zelo koristno in učinkovito komunikacijsko orodje prav tako v stroki, znanosti in tudi v poslovnem svetu. Čeprav je število uporabnikov blogov glede na spletne razsežnosti relativno majhno (po nekaterih podatkih (2009) si je samo 17% internetnih uporabnikov vsaj enkrat ogledalo blog), lahko njihov vpliv preseže količino bralcev. Na znanstvene bloge, njihovo pomembnost in razširjenost je že pred časom opozarjal tudi naš kolega, starosta slovenskih blogeratov in tviteratov, prof. dr. Franc V. Nekrep (npr. Kaj je znanstveno bloganje? in Znanstveni blogi širijo krila), nekaj pogledov na znanstveno bloganje pa je npr. v objavah

V tej skupini blogov je seveda populacija piscev in tudi bralcev nekoliko starejša in bolj izkušena. Za pisca bloga se je že kmalu uveljavilo poimenovanje blogger v angleškem jeziku in bloger-ka ali blogar-ka pri nas. Izvirno ali podomačeno različico je sprejela večina jezikov. Kasneje se mu je pridružil še drug, "odličnejši" naziv, to je blogerat oz. pogosteje blogerati, kar pa ni samo množinska oblika, temveč tudi poimenovanje cele skupnost blogeratov. Podobno se je zgodilo tudi s tvitanjem, kjer poznamo poleg osnovnega poimenovanja tviteraš (tega ima že tudi SSKJ2) tudi termin tviterat(i), to pa so "elitni" pisci sporočil (tvitov), ki privabljajo veliko število bralcev, spremljevalcev.
Blogerat je torej pripadnik neformalne skupnosti, ki jo imenujemo blogerati in jo opredeljujejo kot inteligenco blogosfere, najvplivnejše in najprodornejše blogerje, ki pišejo kakovostne objave in imajo največ bralcev, največjo odmevnost in veliko število spletnih povezav. Termin ima lahko tudi ironičen ali celo sarkastičen prizvok spletne aristokracije v blogosferi.

Pa ženska oblika? Po zgledih literat-ka, demokrat-ka je blogeratka primerna oblika temina, daljši variantni obliki blogeratinja pa bi se zaradi dolžine in nerodnosti izraza raje izognil (čeprav npr. uporabljamo dvojnici aristokratka/aristokratinja).

V poplavi bolj ali manj (ne)popolnih seznamov besed in tudi že kar solidnih spletnih glosarjev s področja bloganja je mogoče najti marsikaj zanimivega in koristnega, predlagam brskanje po treh, iz prvega sem tudi črpal razlago za blogerate:

Kot marsikaj na spletu in družbenih omrežjih imajo tudi nekateri blogerski termini humorno ozadje, nekaj takih sem nabral za sladokusce:
Blargon - Blogging slang. What this glossary contains. (blog + jargon)
Blogerati - 1. The collective blogging intelligentsia, commonly understood as being the most influential
      and highly trafficked bloggers online by page rank and the effect of link traffic. 2. The most intellectually
      hefty subsection of this group.
Blogoholic - A blogger addicted to blogging, to such a large extent that it detracts from other areas of the
      blogger's life.
Blogorhhea - Excessive and overly verbose posting on a blog, often unedited in a stream of consciousness
      style. (blog + logorrhea)
Blogstipation - 1. The condition of being unable to thinking of anything post anything on a blog (blog +
      constipation) 2. The state of being unable to post to a blog because the hosting service is unavailable.
Linguablog - A blog that focuses on linguistics, translation, languages, or other language-related subjects.
      (V to skupino sodi blog Bibliotekarska terminologija)
Shocklog - A blog that intentionally provokes discussion by posting content aimed at shocking readers.
Splog - A blog composed of spam, or, more widely, any blog whose creator doesn't add any written value
      of his or her own. Synonyms include spam blog and blam, though the latter is used infrequently. (spam + blog)
Troll - A contributor to an online discussion whose purpose in posting is primarily is to generate intense
      debate, often with intentionally inflammatory rhetoric. Troll literally "troll," a form of fishing, for reaction
      from contributors to the forum with the intention of stimulating a flamewar.
Kdor želi še malo zabave, lahko najde nekaj slovenskega humorno obarvanega izrazja o tvitanju v teh zapisih:

© CoxAndForkum

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.