sreda, 4. maj 2011

Bibliometričen ali bibliometrijski?

V sestavku Bibliometrija v oblaku sem pred časom opozoril na nedoslednost rabe nekaterih pogostejših izrazov, povezanih s terminom bibliometrija, kamor sodijo tudi iz njega izpeljani pridevniki in z njimi sestavljeni termini, kasneje pa v objavi Bibliometrija in bibliometrika utemeljil in pojasnil, zakaj se je Bibliotekarska terminološka komisija glede na rabo v strokovnih besedilih, splošnem besedilnem korpusu in normativnih ter informativnih slovarjih odločila dati prednost terminom bibliometrija, scientometrija in informetrija ter podrediti sopomenke bibliometrika, scientometrika in informetrika.

Z vidika terminologije je pomembna skrb za jasno in natančno sporočilnost strokovnega jezika, zato so terminološke dvojnice moteče in nezaželene, takšne so npr. bibliometričen / bibliometrijski, scientometričen / scientometrijski ipd. Tokrat bom prikazal in primerjal dejansko rabo oz. omembo izbranih pridevnikov v pomembnejših spletnih virih, predvsem slovenskem besedilnem korpusu ter nekaterih normativnih in informativnih slovarjih, ob tem pa seveda tudi v strokovnih bibliotekarskih besedilih, ki so na razpolago v elektronski obliki, ali njihovo navedbo v računalniškem katalogu. Iskalnik Google sem tokrat ponovno namenoma izpustil, ker prihaja do prevelikega šuma v drugih jezikih, saj se pridevniki, ki se končujejo na -metrijski, dokaj pogosto pojavljajo v srbščini in hrvaščini (vključno z bibliometrijski), Googlovo omejevanje iskanja na dokumente v določenem jeziku pa je za resno delo povsem neuporabno, ker avtorji svojih dokumentov (praviloma!) ne opremljajo z ustreznimi metapodatki za označevanje jezika dokumenta.

Beseda bibliometrics, iz katere izhaja naša bibliometrija, je tudi v angleškem jeziku novejša in jo je Oxford English dictionary prvič evidentiral v članku, objavljenem leta 1969. Kmalu je sledil še pridevnik bibliometric in tudi terminološka dvojnica bibliometrical. Za prikaz pogostosti pojavljanja teh dveh pridevnikov v posameznih letih (delež posameznega izraza v vseh evidentiranih besedah) sem uporabil Google Books Ngram. Pogostost rabe je seveda zelo relativna in ne odraža povsem strokovne rabe, ker sloni prikaz na izboru literature, ki jo vsebuje Google Books. Bibliometrical se očitno uporablja v mnogo manjši meri, vendar konstantno in skozi vsa obdobja približno enako pogosto. To potrjuje tudi preprosto iskanje z Googlom, 230.000 zadetkov za bibliometric in samo 8.070 za bibliometrical.


Google Books Ngram, pogostost besed bibliometric (modra črta) in bibliometrical (rdeča črta) v letih 1970 - 2007.

Zaradi inventarizacije terminov, ki se uporabljajo v bibliometriji in v zvezi z njo v slovenskem jeziku, sem izpisal nekaj bibliotekarskih strokovnih besedil, med njimi tudi diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije. Dobljeno sem primerjal z vzajemnim katalogom, splošnim besedilnim korpusom slovenskega jezika, z normativnimi in informativnimi slovarji ter nekaterimi priročniki. Pregled navedenih elektronskih virov kaže, da ima pri oblikovanju pridevnikov, izpeljanih iz poimenovanja strokovnih in znanstvenih panog, ki se končujejo na -metrija, prednost pridevniška oblika -metričen in v manjši meri -metrijski. "Naših" pridevnikov bibliometrijski in bibliometričen v nekaterih sploših virih seveda ni.

V skladu z zgornjo ugotovitvijo je tudi stanje bibliografskih zapisov v Cobibu – bibliometričen z 79 pojavljanji prevladuje nad bibliometrijski (60), vendar stanje ni tako enostavno, kot kažejo navedeni podatki. Opaziti je namreč veliko nedoslednosti pri rabi teh terminov, npr. v 8 zapisih je istočasno uporabljena bibliometrijska analiza v naslovu in bibliometrična analiza v predmetnih oznakah, 11 pa je takih, ki imajo v ključnih besedah (v smislu, kot jih uporablja OPAC) hkrati bibliometrijska analiza in bibliometrična analiza. Nasploh je bibliometrijska analiza v naslovih pogostejša (27) od bibliometrične analize (19), v predmetnih oznakah pa nasprotno vodi bibliometrična analiza s 35 : 10. V strokovnih člankih, ki jih popisuje Cobib, je bibliometričen zastopan mnogo pogosteje (50) kot bibliometrijski (29). Podobno sliko kaže Cobib pri rabi termina scientometrija, ki se pojavlja mnogo pogosteje (31) kot scientometrika (samo 1) in izpeljanem pridevniku scientometričen (6) oz. scientometrijski, ki sploh ni bil uporabljen.

Termin bibliometrične metode uporablja tudi wiki, v kazalu elektronske izdaje revije Knjižnica se pojavi bibliometričen dvakrat in bibliometrijski trikrat. Članki v elektronski izdaji Organizacije znanja uporabljajo obe sopomenki, oblika bibliometričen je pogostejša. V slovenskem blogu Bibliometrija se pojavi termin bibliometrijske metode samo enkrat in še to v citatu.

Presenetljivo različni so rezultati analize besedila treh znastvenih objav s področja bibliometrije (1, 2, 3), v katerih ima po pogostosti prednost raba termina bibliometrijski (176) pred bibliometričen (54), vendar zelo različno glede na avtorja. En avtor daje izrazito prednost pridevniku bibliometrijski (135) pred bibliometričen (8), drugi avtor uporablja samo bibliometričen (46) in tretji avtor samo bibliometrijski (41).

–metrijski –metričen bibliometrijski bibliometričen
SSKJ 7 22 ne ne
Slovenski pravopis 7 23 ne ne
Besede slovenskega jezika 59 176 da *2 da *2
Besedišče slovenskega jezika 28 71 ne ne
Odzadnji slovar slovenskega jezika 8 25 ne ne
Nova beseda 28 *1 82 *1 2 *1 7 *1
Veliki splošni leksikon 1 16 ne ne
COBISS/OPAC (ključne besede)
število bibliografskih zapisov
2.009*3 5.232*3 60 79
Tri izbrana znanstvena dela *4 / / 176 54

Pojavljanje izrazov v posameznih virih (številke v prvih dveh kolonah so aktivna povezava na seznam besed)

*1 Upoštevaje lematizacijo pojavnih oblik
*2 Vendar je vir Nova beseda
*3Samo prvi sklon ednine moškega, ženskega in srednjega spola (brez lematizacije in upoštevanja drugih oblik)
*4 Juvan, Južnič, Kotar

Bibliotekarska terminološka komisija se je glede na dosedanjo rabo v strokovnih besedilih, splošnem besedilnem korpusu ter normativnih in informativnih slovarjih ter primerjavo med njimi odločila dati prednost terminom bibliometričen, scientometričen in informetričen ter podrediti sopomenke bibliometrijski, scientometrijski in informetrijski.


  1. Juvan, S.: Bibliometrična analiza kot podpora za gradnjo relacijske podatkovne baze na področju funkcionalnih živil. Magistrsko delo, 2004
  2. Južnič, P.: Metodološka osnova analize citiranosti in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija, 1998
  3. Kotar, M.: Bibliometrijska analiza informacij v tekstilstvu in njihovo razširjenje. Doktorska disertacija, 2005 (avtoričin preprint)
  4. Veliki splošni leksikon [Elektronski vir] / urednik Aleš Pogačnik. - Elektronska izd. na plošči CD-rom. - Ljubljana : DZS, 2005. - (Slovarji DZS)

Ni komentarjev:

Objavite komentar