sobota, 2. junij 2012

Znanstveni sestanki


Strokovno posvetovanje ZBDS
Maribor 2011


Kongres smo slovenski
knjižničarji že imeli na Bledu 2007
Tokrat ponovno nekaj besed o tematiki, ki je bila lansko jesen že obravnavana v objavi Simpozij, kongres, posvetovanje. Izrazi kongres, konferenca, konvencija, sestanek, sestanek, simpozij, seminar, panel, panelna diskusija, okrogla miza, posvet, posvetovanje, srečanje, zasedanje, zborovanje, delavnic, kolokvij, dnevi . . . in še kaj, pogosto ozaljšano še z določilom znanstveni, strokovni, mednarodni, tradicionalni, (vsako)letni, bienalni ipd., opisujejo organizirane oblike srečavanja, zbiranja ljudi s podobnimi interesi (navadno izobraževalnimi, strokovnimi, političnimi ipd.), predvsem zaradi izobraževanja, izmenjave in/ali usklajevanja mnenj, izkušenj, sprejemanja odločitev, zaključkov. Pomenska razlika med njimi je lahko velika in jasna (npr. kongres : okrogla miza), manjša in pogosto po krivici zabrisana ali celo zlorabljena (npr. seminar : delavnica), lahko pa je ni ali je navadno ne opazimo (npr. kongres : konferenca). Razlikovanje med njimi oz. izbor določenega izraza je pogosto stvar dogovora v okolju, kjer se dogaja (politične stranke imajo npr. navadno kongrese, lahko tudi konvencije, znanstveniki znanstvene sestanke, simpozije pa imajo znanstveniki, strokovnjaki, umetniki ipd.), vedno seveda raje tujko in ne slovenskega izraza. ARRS se v svojem Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti na primer rešuje z generičnim izrazom "znanstveni sestanek", čeprav v besedilu kasneje uporablja tudi konferenco in kongres:
(8) Znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki je namenjen izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov. Znanstveni sestanek po tem pravilniku je tudi sestanek, ki je namenjen prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
(9) Mednarodni znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki poteka v slovenskem jeziku (prvi jezik) in vsaj v enem izmed tujih jezikov (drugi jezik), ima mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Iz latinščine prihajajoče tujke konferenca, kongres in konvencija imajo etimološko gledano dokaj podobno pomensko izhodišče, sestavljene so iz predpone s pomenom "skupaj" (lat. com, cum) in glagolske oblike s pomenom "zbrati, priti, hoditi", lat. gredi (kongres), ferre (konferenca), venire (konvencija) in vse prinašajo s seboj pomen zbiranja, shajanja, sestajanja ljudi z interesi, cilji, ki jih družijo. Bolj zabaven je simpozij, ki ga je latinščina prinesla iz grščine, kjer je imel pomen pojedina, popivanje (sic!), torej zbiranje, sestajanje z namenom razpravljati v prijetnem okolju.

Natančno razlikovanje med nekaterimi poimenovanji tovrstnih sestankov ni mogoče in je zagotovo stvar okolja, stroke, kjer se uporablja, pogosto tudi tradicije stroke ali združenja. Slovenski knjižničarji s(m)o imeli v svoji petinšestdesetletni zgodovini organiziranega delovanja in sestajanja poleg občnih zborov društva, ki so organizacijska oblika zbiranja, v začetku zborovanja (npr. Zborovanje slovenskih knjižničarjev v Kopru 1961), potem posvetovanja (npr. Posvetovanje in občni zbor slovenskih knjižničarjev, Novo mesto, 1965) in strokovno posvetovanje (npr. Strokovno posvetovanje slovenskih knjižničarjev v Radovljici, 1968), kar se je ohranilo do današnjih dni, samo enkrat se je pojavil kongres (Kongres slovenskih knjižničarjev, Bled 2007), pa še to samo na različnih napisih (glej sliko levo spodaj), v zborniku pa je opredeljen kot strokovno posvetovanje. Simpozij se pojavlja le redko (npr. Simpozij o knjižničarstvu, 1978, in Mednarodni simpozij ob 60-letnici mladinskega knjižničarstva v Sloveniji, 2008). Sekcije ZBDS so doslej poimenovale svoja srečanja posvetovanje, strokovno posvetovanje, srečanje in strokovno srečanje.

V vrstah slovenskih knjižničarjev se že nekaj časa oglašajo pobude za spremembo poimenovanja knjižničarskih srečanj, zato je Bibliotekarska terminološka komisija poskusila pripraviti izbor in primerjalno razlago nekaterih od teh poimenovanj, kar nikakor ni bila lahka naloga. To je razvidno tudi iz nekaterih razlag, ki ne kažejo niti dovolj velike in značilne razlike niti dovolj velike podobnosti za sopomenke (npr. posvet : posvetovanje, posvetovanje : strokovno posvetovanje). O tem bo govora tudi na ZBDS-jevem dnevu za strokovna vprašanja 6. junija v Mariboru.

sestanek – srečanje določene interesne skupine ljudi, predstavnikov stroke, stranke, na katerem se o nečem razpravlja, dogovarja, sklepa
znanstveni sestanek - sestanek z znanstveno vsebino, programom, prispevki pa so navadno objavljeni v zborniku
zborovanje – dogodek, pri katerem večja skupina ljudi, navadno članov neke organizacije, gibanja, razpravlja o čem, izraža kaj
posvet – strokovni pogovor interesne skupine ljudi o kaki stvari, problemu z namenom, da se pride do skupne rešitve, zaključka
(strokovno) posvetovanje – strokovni pogovor interesne skupine ljudi, določene stroke, znanstvene discipline o kaki stvari, problemu z namenom, da se pride do skupne rešitve, zaključka
konferenca – sestanek, na katerem funkcionarji in/ali predstavniki določene stroke, združenja, stranke razpravljajo o kaki pomembni stvari
strokovna konferenca – sestanek, na katerem funkcionarji in/ali strokovnjaki določene stroke razpravljajo o kaki za stroko pomembni stvari
znanstvena konferenca – sestanek, na katerem strokovnjaki določene stroke, znanstvene discipline razpravljajo o kaki strokovni, znanstveni tematiki
simpozij – sestanek, na katerem strokovnjaki določene stroke, znanstvene discipline razpravljajo, se posvetujejo o vnaprej določeni, navadno aktualni temi
kongres – sestanek zastopnikov organizacije, stranke, združenja, znanstvene discipline, navadno v državnem ali mednarodnem merilu, na katerem poteka razprava o stopnji razvoja obravnavane panoge, in ker je po pristojnosti najvišji organ, so sprejeti sklepi obvezujoči
konvencija – sestanek predstavnikov interesne skupnosti, stranke o uveljavljanju ustaljenih, splošno priznanih pravilih ali navadah
zborovanje - dogodek, pri katerem večja skupina ljudi, navadno članov kake organizacije, združenja, razpravlja o čem, izraža kaj
panel - posvet načrtno izbrane skupine strokovnjakov o delovnih, raziskovalnih načrtih

Kaj predlagate vi za poimenovanje strokovnih srečanj Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in njenih sekcij?

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.