nedelja, 27. maj 2012

Pogostost izhajanja


Vir: FunDogs
Pri publikacijah, ki ne izidejo v enem samem kosu, zvezku in katerih izhajanje ni vnaprej časovno in po obsegu omejeno (kot je to pri monografskih publikacijah), je pomemben podatek o pogostosti in rednosti njihovega izhajanja. Iz opisa za pogostost, čas in način izhajanja so nastala poimenovanja posameznih tovrstnih publikacij, npr. tednik, jutranjik, četrtletnik ipd. Nekdanji “Zabavljivo šaljivi list Pavliha" je, kot je sam naznanjal, izhajal po načelu pride, kadar pride, zato bi mu danes rekli občasnik. Bibliotekarski terminološki slovar na portalu Teremania (ste opazili, da je portal prenovljen?) je vključil večje število poimenovanj s tega področja, temeljne opredelitve so:
 • pogóstost izhájanja -i -- ž opis časovnih razmikov med objavami posameznih številk, zvezkov serijske publikacije ali števila objav serijske publikacije v določenem časovnem obdobju; sin. frekvenca izhajanja
 • periódična publikácija -e -e ž serijska publikacija, ki izhaja navadno v rednih časovnih presledkih, pogosteje kot enkrat letno in redkeje kot dvotedensko ter navadno vsebuje raznovrstne prispevke različnih avtorjev; sin. periodika; prim. letna publikacija, časnik, časopis, zbornik
 • sêrijska publikácija -e -e ž publikacija, ki izhaja v zaporednih zvezkih, kosih, navadno s številčnimi in/ali časovnimi oznakami in nima vnaprej določenega obsega in časa izhajanja, npr. časnik, časopis, knjižna zbirka, letna publikacija; sin. tekoča publikacija (2); prim. periodična publikacija, monografska publikacija (2)
Poimenovanih je pet načinov izhajanja:
 • nerédno izhájanje -ega -a s izhajanje serijske publikacije v časovnih intervalih, ki niso v skladu s predvidenimi; ant. redno izhajanje ; prim. občasno izhajanje
 • občásno izhájanje -ega -a s izhajanje serijske publikacije v nedoločenih časovnih intervalih; prim. neredno izhajanje
 • periódično izhájanje -ega -a s izhajanje serijske publikacije v rednih ali nerednih, krajših ali daljših časovnih intervalih
 • rédno izhájanje -ega -a s izhajanje serijske publikacije v predvidenih časovnih intervalih; sin. tekoče izhajanje (2); ant. neredno izhajanje
 • tekóče izhájanje -ega -a s 1. nezaključeno izhajanje serijske publikacije 2. žarg., gl. redno izhajanje
Poimenovanja publikacij glede na čas in pogostost izhajanja:
 • čásnik -a m serijska publikacija, ki izhaja navadno dnevno ali tedensko v večjem formatu in prinaša poročila, informacije o tekočih dogodkih in splošnih temah; sin. list (3); prim. časopis
 • časopís -a m serijska publikacija, ki izhaja tedensko ali v daljših presledkih in se po vsebini omejuje na določeno strokovno področje ali na določen sloj prebivalcev; sin. revija; prim. časnik
 • četrtlétnik -a m serijska publikacija, ki izide štirikrat v letu; sin. tromesečnik, četrtletna publikacija
 • dnévnik -a m časnik, ki izhaja vsak dan
 • dvólétnik -a m serijska publikacija, ki izhaja vsaki dve leti
 • dvómésečnik -a m serijska publikacija, ki izhaja vsaka dva meseca
 • jútranjik -a m dnevnik (1), ki izhaja zjutraj; prim. večernik
 • létnik -a m 1. vse številke serijske publikacije, ki izidejo praviloma v enem koledarskem ali šolskem letu; sin. volumen (1) 2. serijska publikacija, ki izhaja praviloma enkrat na leto ali redkeje; prim. letna publikacija, vrstna publikacija 3. gl. letn.
 • mésečnik -a m časopis, ki izhaja navadno vsak mesec; prim. mesečna publikacija
 • občásno neskl. v katalogizaciji oznaka v bibliografskem opisu, ki pove, da periodična publikacija ne izhaja redno
 • občásnik -a m (tega termina Bibliografski terminološki slovar ni zajel, vsekakor pa sodi vanj!)
 • pôllétnik -a [ l] m periodična publikacija, ki izide dvakrat v letu; sin. polletna publikacija
 • pôlmésečnik -a [ m] m časnik ali časopis, ki izhaja dvakrat mesečno; prim. štirinajstdnevnik
 • pôltédnik -a [ t] m časnik, ki izhaja dvakrat tedensko
 • štirinájstdnévnik -a m časnik ali časopis, ki izhaja vsak drugi teden; prim. polmesečnik
 • tédnik -a m časnik ali časopis, ki izhaja enkrat tedensko
 • trómésečnik -a m serijska publikacija, ki izide štirikrat v letu; sin. četrtletnik, četrtletna publikacija
 • večérnik -a m dnevnik (1), ki izhaja zvečer; prim. jutranjik
Nekaterih drugih poimenovanj, ki ne odražajo neposredno časa in/ali načina izhajanja (npr. kontinuirani vir, nezaključeni vir, revija ipd.), pa tudi sestavljenih terminov (npr. letna bibliografija, mesečni bilten, mesečna publikacija ipd.) v ta prikaz nismo vključili.

Poznate še kakšno ime publikacije glede na njen način izhajanja? Pred kratkim sem na spletu zasledil tudi dvotednik in dvodnevnik

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.