četrtek, 7. oktober 2010

Predlog za ustanovitev strokovne komisije za terminologijo pri ZBDS

Urejena in stalna terminološka dejavnost je eden od temeljev za oblikovanje, razvoj in tudi uveljavljanje stroke, ustrezne rezultate pa je v preteklosti z rednim, načrtnim in prostovoljnim delom uspešno dosegala Bibliotekarska terminološka komisija, ki je v zadnjem času delovala kot neformalna skupina strokovnjakov. Zato je bila Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije poslana vloga za formalno imenovanje komisije v skladu z določili novega statuta Zveze.

1. Namen
Kodificiranje in normiranje slovenske bibliotekarske terminologije.

2. Poslanstvo
Komisija za terminologijo

 • vzpodbuja razvoj slovenske bibliotekarske terminologije,
 • vzpodbuja pravilno rabo strokovnega izrazja v bibliotekarski stroki,
 • si prizadeva za jezikovno ozaveščaje knjižničnih delavcev,
 • vzpodbuja izdelavo terminoloških slovarjev za bibliotekarsko stroko,
 • sodeluje s terminološkimi komisijami drugih, z bibliotekarstvom povezanih strok,
 • sodeluje s strokovnjaki za terminologijo na drugih govornih področjih.

3. Cilji
Dolgoročni cilji

 • kodificiranje slovenske bibliotekarske terminologije,
 • sodelovanje pri sestavi in izdaji bibliotekarskih terminoloških slovarjev
 • jezikovna presoja in svetovanje ob tekočih terminoloških vprašanjih rabe strokovnih izrazov v bibliotekarstvu,
 • objavljanje strokovnih besedil s področja terminologije.
Kratkoročni cilji (programsko obdobje ZBDS 2010-2012)
 • usposabljanje ekipe za leksikografsko delo
 • zasnova in priprava korpusa slovenskih bibliotekarskih besedil (okrog 500 besedil)
 • priprava prvega dodatka terminološkemu slovarju (okrog 200 novejših izrazov)
 • vodenje javnih razprav o perečih terminoloških vprašanjih
 • objavljanje v strokovni periodiki

4. Predvideno trajanje – stalno delovanje
Skrb za terminologijo mora biti stalna in prioritetna naloga vsake stroke, za slovenski jezik je to še posebej pomembno. Dejavnost terminološke komisije je zato dolgoročnega pomena za razvoj slovenske bibliotekarske stroke.

5. Pričakovani rezultati

 • zasledovanje in izvajanje vseh v poslanstvu začrtanih dejavnosti
 • redakcija in dopolnjevanje Bibliotekarskega terminološkega slovarja (tekoče ažuriranje spletne izdaje in priprava gradiva za drugo popravljeno in dopolnjeno tiskano izdajo)
 • objave strokovnih besedil s področja terminologije, predvsem ob presoji tekočih terminoloških vprašanj

6. Naloge izhajajo iz pričakovanih rezultatov

 • dopolnjevanje Bibliotekarskega terminološkega slovarja
 • jezikovna presoja in svetovanje ob tekočih terminoloških vprašanjih
 • tekoče objavljanje rezultatov presoje

7. Člani bodo predvidoma:
    Ivan Kanič, CEK
    Zvonka Leder, SAZU, upokojena
    dr. Polona Vilar, FF
    mag. Gorazd Vodeb, NUK
    dr. Eva Kodrič-Dačić, NUK
    mag. Mojca Dolgan Petrič, NUK
    mag. Špela Razpotnik, NUK
    Damjana Vovk, NUK

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.