torek, 30. marec 2010

Odprti dostop - nekaj predlogov

Odprti dostop je že nekaj let prioritetni predmet strokovnih razprav in pobud, vse pogosteje tudi formaliziranih, uradno zapisanih in na mednarodnem nivoju. Zbrali smo nekaj izrazov s tega področja in jih poskušali razložiti ter medsebojno pomensko povezati. Zaradi boljšega razumevanja in lažje nadaljnje razprave pri nekaterih terminih navajamo tudi angleške ustreznike. Poudariti velja, da gre za terminološki in slovarski pristop, zato so razlage namerno krajše in enostavnejše, kot bi bile v leksikonu. Nekatere razlage se sklicujejo na gesla v Bibliotekarskem terminološkem slovarju.

Za ilustracijo še rezultati fraznega poizvedovanja (z narekovaji) z Googlom, brez katerega pač ne gre: 5,480 zadetkov za "odprti dostop" in 8,350,000 za "Open Access".


CC gl. Creative Commons

CC licenca -- -e ž formalna določila, ki jih Creative Commons daje v uporabo avtorjem in z njimi jasno opredeljuje način uporabe avtorskega dela, npr. dovoljuje reproduciranje, razširjanje, objavljanje, predelavo ali uporabnikom prepoveduje npr. uporabo v komercialne namene, ali od njih zahteva npr. deljenje dela pod enakimi pogoji; sin. licenca CC (ang. CC License)

Creative Commons ang. (krat. CC) neprofitna organizacija, ki si prizadeva za mednarodno uveljavitev odprtega dostopa in razširjanje uporabe avtorskih del ob hkratni opredelitvi pogojev uporabe in pravic avtorja

licenca CC -e -- ž formalna določila, ki jih Creative Commons daje v uporabo avtorjem in z njimi jasno opredeljuje način uporabe avtorskega dela, npr. dovoljuje reproduciranje, razširjanje, objavljanje, predelavo, ali uporabnikom prepoveduje npr. uporabo v komercialne namene, ali od njih zahteva npr. deljenje dela pod enakimi pogoji; sin. CC licenca (ang. CC License)

OA krat. (ang. open access) gl. odprti dostop

OD krat., gl. odprti dostop

odprti dostop -ega -a m (krat. OD in OA) sistem, ki zagotavlja vsem uporabnikom z dovoljenjem avtorjev prost in neomejen dostop, možnost kopiranja, uporabe, razširjanja in predelave avtorskih del, shranjenih v repozitoriju (ang. open access)

odprtodostopna publikacija -e -e ž elektronska publikacija, za katero avtor dovoljuje vsem uporabnikom prost in neomejen dostop, kopiranje, uporabo, razširjanje in predelavo in ki je takoj po objavi skupaj s tem dovoljenjem shranjena vsaj v enem institucionalnem repozitoriju z odprtim dostopom (ang. open access publication)

odprtodostopna revija -e -e ž znanstvena elektronska revija z odprtim dostopom; sin. odprtodostopni časopis (ang. open access journal)

odprtodostopni -a -o prid. ki se nanaša na odprti dostop, npr. odprtodostopna revija;prim. prostodostopni (ang. open access)

odprtodostopni arhiv -ega -a m repozitorij (3), ki zagotavlja prosti dostop do shranjenih dokumentov

odprtodostopni časopis -ega -a m znanstveni elektronski časopis z odprtim dostopom; sin. odprtodostopna revija (ang. open access journal)

odložišče -a s digitalni arhiv (2), namenjen navadno prostemu dostopu do besedil disertacij, strokovnih, znanstvenih člankov; sin. repozitorij (3) (ang. repository)

odpŕta vsebína -e -e ž kreativno delo (1), navadno objavljeno pod pogoji licence Creative Commons, ki izrecno dovoljujejo vsakemu uporabo, kopiranje in spreminjanje tega dela, npr. Wikipedija (ang. open content)

odprtodostopna revija z zamikom -e -e -- -- ž elektronska revija z naročnino, ki po določenem časovnem obdobju embarga dovoljuje odprti dostop do vseh člankov ali do izbranih člankov; sin. odprtodostopna revija z zamikom (ang. delayed open access journal)

odprtodostopni časopis z zamikom -ega -a -- -- m elektronski časopis z naročnino, ki po določenem časovnem obdobju embarga dovoljuje odprti dostop do vseh člankov ali do izbranih člankov; sin. odprtodostopna revija z zamikom (ang. delayed open access journal)

prosti dostop -ega -a m dostop do elektronskega vira, ki je za uporabnika brezplačen oz. ga zanj naroča knjižnica; prim. odprti dostop (ang. free access)

prostodostopni -a -o prid. ki se nanaša na prosti dostop; prim. odprtodostopni (ang. free access)

samoarhiviranje -a s postopek shranjevanja, dodajanja elektronskih dokumentov v repozitorij, ki ga opravi avtor sam (ang. self-archiving)

svobodni dostop -ega -a m v pravu dostop, ki je človekova pravica po zakonu, ustavi, npr. svoboden dostop do informacij (javnega značaja), svoboden dostop do interneta; prim. prosti dostop (ang. free access)

zelena pot -e -i ž samoshranjevanje zlasti recenziranih člankov, namenjenih za odprti dostop; prim. zlata pot (ang. green road)

zlata pot -e -i ž objava člankov v prostodostopnih revijah z recenzentskim postopkom, namenjenih za prosti dostop; prim. zelena pot (ang. gold road)

Vabimo vas k razpravi, dobrodošli so tudi predlogi terminov, ki dopolnjujejo ta tematski nabor.

2 komentarja:

  1. Zanimivo, čeprav mi je vse bolj novo. Kaj pomenijo številke v oklepajih (odložišče ima kar 2x)?

    OdgovoriIzbriši
  2. Kot je navedeno v uvodu, se nekatere razlage sklicujejo na gesla v Bibliotekarskem terminološkem slovarju. Če ima tam omenjeni termin več pomenov, so posamezne razlage oštevilčene; "digitalni arhiv" ima dva pomena in v razlagi "odložišča" smo imeli v mislih le drugega, sopomenka od "odložišče" pa je samo "repozitorij" v tretjem pomenu ("repozitorij" v prvem in drugem pomenu pa ne!).

    Številka v oklepaju

    OdgovoriIzbriši