sobota, 27. februar 2016

Abstrakt, izvleček, povzetek, sinopsis, anotacija (1)


© www.andrew.cmu.edu
Ob objavi Prolog, epilog, predgovor, zagovor in še vse vmes . . . , kjer sem napovedal razpravo o "poljudnih in/ali strokovnih besedilih, ki spremljajo drugo besedilo", me je kolega, starosta slovenskih tviteratov in blogerjev ( LiLoLe in še nekateri drugi), v komentarju prijazno opozoril, da sodijo v to skupino "spremljevalnih besedil" tudi izvleček, povzetek, sinopsis, anotacija in še kaj s področja strokovnega in znanstvenega objavljanja. Tokrat bom zato skušal zapolniti to vrzel.

Področje je terminološko na videz skromno in enostavno, vendar temu v resnici ni tako. Osnovnima terminoma izvleček in povzetek se pridružuje še dolga vrsta sestavljenih podpomenk (npr. avtorski izvleček, kumulativni izvleček ipd.) ter njihovih sopomenk in seveda še številnih sopomenk s tujko abstrakt. Problem zase pa je njihovo definiranje in medsebojno razlikovanje (zlat primer je genialna razlaga v srednješolcem namenjenih navodilih za pisanje seminarskih nalog: "Povzetek je informativni izvleček naloge, ki …"). Zaradi obsežnosti gradiva bo prispevek objavljen v treh delih, tokrat najprej nekaj o evidentiranih angleških terminih in njihovi zastopanosti v slovarjih, naslednjič o slovenskih ustreznikih in njihovi zastopanosti v slovenskem terminološkem slovarju in v strokovnih bibliotekarskih besedilih, nato pa še kaj več o njihovih značilnostih, pomenu in razlikovanju med njimi.

V spletnem Angleško-slovenskem slovarju bibliotekarske terminologije (2002), ki je dostopen tudi na slovarskem portalu Termania, je najpogosteje zastopan abstract, ki se v angleških besedilih zares tudi najpogosteje pojavlja. Ob tem velja opozoriti na praktično značilnost angleškega jezika, da lahko enaka oblika besede nastopa v vlogi različnih besednih vrst, v našem primeru kot samostalnik, glagol in pridevnik, kar je razvidno tudi iz primerov v slovarju. Ta navaja poleg glagola še 13 vrst abstraktov, nekateri med njimi so tudi sopomenke, česar pa ta slovar ne označuje (npr. automatic abstract, machine abstract). Pomensko se razlikujejo predvsem glede na način prikazovanja vsebine (analytical abstract, descriptive abstract), način nastanka (author abstract, machine abstract) ali zgradbo (structural abstract). V petih primerih je beseda rabljena pridevniško in dopolnjuje nek drug termin (npr. abstract card, abstract journal). V to skupino pomensko sodita tudi synopsis in abstracting synopsis, prvi je v angleščini zelo pogost in ga kot tujko poznamo tudi pri nas (pred leti je bil zlasti popularen med dokumentalisti), drugi pa je tudi v angleških besedilih dokaj redko.

abstract v, sestaviti izvleček (v), sestaviti abstrakt (v)
abstract n, izvleček (m), abstrakt (m)
abstract bulletin n, bilten izvlečkov (m), referatni bilten (m)
abstract card n, analitična kartica (f), dokumentacijska kartica (f)
abstract card index n, kartoteka analitičnih kartic (f), kartoteka dokumentacijskih kartic (f)
abstract journal n, referatni časopis (m)
abstract section n, referatni oddelek (m)
analytical abstract n, analitični izvleček (m), analitični abstrakt (m)
author's abstractn 1. avtorski izvleček (m), avtorski abstrakt (m) 2. sinopsis (m)
author abstract n, avtorski izvleček (m), avtorski abstrakt (m)
auto-abstract n, računalniški izvleček (m), računalniški abstrakt (m)
automatic abstract n, računalniški izvleček (m), računalniški abstrakt (m)
comprehensive abstract n, informativni izvleček (m), informativni abstrakt (m)
descriptive abstract n, opisni izvleček (m), deskriptivni izvleček (m), deskriptivni abstrakt (m)
indicative abstract n, indikativni abstrakt (m), indikativni izvleček (m)
indicative-informative abstract n, indikativno-informativni abstrakt (m), indikativno-informativni izvleček (m)
informative abstract n, informativni abstrakt (m), informativni izvleček (m)
machine abstract n, računalniški izvleček (m), računalniški abstrakt (m)
structural abstract n, strukturirani izvleček (m), strukturirani abstrakt (m)
 
synopsis n, sinopsis (m), avtorski izvleček (m)
abstracting synopsis n, izvleček izvlečka (m)
Pogostost uporabe termina summary je v angleškem jeziku velika, žal (pre)pogosto neprecizno oz. zavajajoče v odnosu do termina abstract (tako nerodnost ima v razlagi celo Wikipedia: "An abstract is a brief summary of a research article, thesis…" ). Kot bomo videli v nadaljevanju te objave prihodnjič, je tudi v slovenščini raba terminov izvleček/povzetek pogosto nedosledna oz. napačna.
Argument je pogosteje v rabi le na področju leposlovja, epitome pa obdaja tančica starinskosti in ni več prav pogost. Je pa zato toliko pogostejši v vseh treh svojih pomenih izraz annotation, ki ga kot tujko brez slovenskega ustreznika uporabljamo tudi pri nas, prav tako pridevnik anotiran.
summary n, povzetek (m)
author's summary n, avtorski povzetek (m)
 
argument n 1. sinopsis (m), avtorski povzetek (m) 2. tema (f)
epitome n, povzetek (m)
précis n, povzetek (m), rezime (m)
 
annotation n 1. anotacija (f) 2. opomba (f) 3. komentar (m)
annotate v 1. anotirati (v), opremiti z opombami (v) 2. komentirati (v)
annotated bibliography n, anotirana bibliografija (f)
annotated edition n 1. anotirana izdaja (f) 2. komentirana izdaja (f)
annotated entry n, anotirani vpis (m)
annotator n 1. pisec anotacije (m) 2. komentator (m)

Zaradi obsežnosti gradiva se bo tokratni prispevek nadaljeval še v dveh nadaljevanjih, najprej o slovenskih ustreznikih in njihovi zastopanosti v slovenskem terminološkem slovarju in v strokovnih bibliotekarskih besedilih, nato pa še kaj več o njihovih značilnostih, pomenu in razlikovanju med njimi.
Nadaljevanje: Pa še abstrakt po slovensko (2)

Ni komentarjev:

Objavite komentar